De nr. 1 in hygiëne, onderhoud en veiligheid voor bedrijven
056/840 845
Bestek
0
Ga verder waar je gebleven was.
Conditions générales de vente
Onze diensten

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden voor zakelijke klanten

Bedrijfsinformatie voor overeenkomsten

Uw contractspartner bij alle overeenkomsten die via de website www.bernard.be (hierna: "Website") worden gesloten, is:

Bernard bv ("Bernard", "wij" of "ons")
Gustave Fachedreef 1
7700 MOESKROEN
Tel.: 056/840.845
Fax: 056/840.890
E-Mail: info@bernard.be

NRR Brussel Btw-identificatienummer: BE 0734 830 725

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden voor postorderverkoop en verkoop via internet.

1. TOEPASSELIJKHEID

1.1 Deze algemene voorwaarden, alsmede alle andere voorwaarden en documenten waaraan in deze voorwaarden wordt gerefereerd (hierna: "Voorwaarden"), zijn van toepassing op alle overeenkomsten en overige (rechts)handelingen tussen Bernard en zakelijke/professionele klanten (ondernemingen, administraties, vrije beroepen, ambachtslui, handelaars, verenigingen), niet zijnde consumenten (hierna: "Afnemer", "u", of uw"). Bernard levert niet aan groothandelaren of wederverkopers. Lees deze Voorwaarden aandachtig voordat u een product en/of dienst besteld en print deze Voorwaarden uit voor latere raadpleging.

1.2 De toepasselijkheid van algemene en/of bijzondere voorwaarden van de Afnemer is uitgesloten, tenzij Bernard de toepasselijkheid van dergelijke voorwaarden schriftelijk heeft aanvaard.

1.3 Onze Website richt zich enkel op Afnemers in België en het Groothertogdom Luxemburg. De Voorwaarden zijn derhalve van toepassing op de verkoop en verzending van Bernard producten binnen België en het Groothertogdom Luxemburg. Door via onze Website producten en/of diensten te bestellen garandeert u dat: 1) u bevoegd bent een rechtsgeldige overeenkomst te sluiten, 2) u tenminste 16 jaar oud bent; en 3) u inwoner bent van België of het Groothertogdom Luxemburg, of daar gevestigd bent.

1.4 Sommige producten of diensten op onze Website worden aangeboden door derde partijen en niet door Bernard. Op deze producten en/of diensten kunnen de (algemene) voorwaarden van deze derde partijen van toepassing zijn. Zorg ervoor dat u akkoord bent met deze voorwaarden voordat u de overeenkomst aangaat.

2. OVEREENKOMSTEN

2.1 Alle offertes en aanbiedingen (op de Website), daaronder begrepen de Bernard folders, zijn vrijblijvend en binden Bernard niet tenzij anders aangegeven. Een bestelling van Afnemer vormt slechts een aanbod tot het kopen van een product en dient uitdrukkelijk door Bernard te worden geaccepteerd. Een Overeenkomst komt pas tot stand indien en voor zover Bernard een bestelling heeft geaccepteerd door het sturen van een orderbevestiging (per email) met de inhoud van de Overeenkomst en/of binnen 5 dagen na de bestelling een aanvang heeft gemaakt met de uitvoering van de Overeenkomst.

2.2 Alle opgaven op de Website van getallen, maten, gewichten, beschrijvingen en/of andere aanduidingen zijn met zorg gedaan, doch dienen enkel om de producten te identificeren en gelden slechts bij benadering, zolang ze niet uitdrukkelijk schriftelijk door Bernard zijn bevestigd. Duidelijke vergissingen, zoals calculatie-, schrijf- en zetfouten in aanbiedingen, offertes, prospecten, publicaties, folders, orderbevestigingen, facturen en andere bescheiden afkomstig van Bernard, binden Bernard niet. Getoonde of verstrekte (proef-)modellen of tekeningen zijn slechts niet-bindende aanduidingen van de betreffende producten. Garanties over de kwaliteit, duurzaamheid, functie en geschiktheid voor een bepaald gebruik zijn enkel bindend indien door Bernard expliciet aangegeven, in bijvoorbeeld de technische specificaties van een product. Aanbiedingen door ons of derden geven geen eigenschappen van de producten weer.

2.3 Indien de bestelde producten niet meer leverbaar zijn, is Bernard gerechtigd een vervangend soortgelijk product van dezelfde kwaliteit aan te bieden. In dergelijke gevallen zal Bernard eerst contact opnemen voor toestemming van Afnemer. Indien Afnemer niet akkoord gaat met het vervangende product, kan de order worden geannuleerd en zal Bernard zorgdragen voor het ophalen van het product en restitutie van het aankoopbedrag, of schenkt Bernard u een aankoopbon om de uitgestelde levering van uw aankoop te compenseren. Deze aankoopbon bedraagt aan keer de eenheidsprijs excl. BTW van het product zoals het in de catalogus vermeld staat op het moment van uw bestelling (Voorbeeld: u bestelt 3 dozen vuilniszakken van € 23 excl. BTW per stuk. Als zij niet beschikbaar zijn en u uw bestelling voor dit artikel aanhoudt, schenkt Bernard u een aankoopbon van € 23 excl. BTW.) Deze compensatieregeling is beperkt tot maximaal € 50 excl. BTW per klant en per bestelling

De aankoopbon wordt verzonden per post, is geldig voor drie maanden vanaf de uitgifte ervan en aftrekbaar op een volgende bestelling met vermelding van het nummer. Uw aankoopbon kan niet gedeeld, niet terugbetaald en niet uitgewisseld worden en is aftrekbaar van het totaalbedrag excl. BTW van de goederen (exclusief de deelname in de verzendkosten en de garantie Absolute veiligheid). Deze aanbieding is cumuleerbaar met andere lopende promoties.

2.4 Indien Afnemer een product heeft besteld en heeft gekozen voor aflevering aan een Bernard vestiging, dan komt de Overeenkomst tot stand tussen Afnemer en Bernard en niet de Bernard vestiging waar het product wordt afgeleverd.

3. LEVERINGSTERMIJNEN EN RISICO-OVERGANG

3.1 Leveringstermijnen en -tijden worden door Bernard zoveel mogelijk in acht genomen, doch zijn niet bindend. Bij overschrijding van de afleveringstermijn heeft de Afnemer geen recht op enige schadevergoeding ter zake of op opschorting van zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

3.2 Levering van artikelen vindt alleen plaats na controle en goedkeuring van de klantgegevens van Afnemer. Indien de gegevens bijvoorbeeld niet in overeenstemming blijken te zijn met artikel 1.1 van deze Voorwaarden, kan Bernard de overeenkomst annuleren. U zult hierover per email of brief worden geïnformeerd.

3.3 De leveringstermijn vangt aan op de dag van de totstandkoming van de Overeenkomst, zoals omschreven in artikel 2.1 van deze Voorwaarden.

3.4 Levering vindt plaats (door een transportbedrijf) aan het door de Afnemer opgegeven adres, of een door Afnemer aangegeven Bernard-vestiging. Indien u bij aflevering aan een opgegeven adres bij de eerste afleverpoging niet aanwezig bent, ontvangt u een niet-thuis bericht en kunt u contact opnemen met de vervoerder voor het maken van een nieuwe afspraak. Soms wordt een voorstel gedaan voor een tweede leveringspoging of wordt het product bij buren worden afgegeven, indien deze zich bereid verklaren het product voor u in ontvangst te nemen.

3.5 Bernard behoudt zich het recht voor om op gerechtvaardigde gronden deelleveringen te doen.

3.6 Het risico op de artikelen gaat over bij de aflevering van de artikelen door Bernard aan de expediteur, de vervoerder, of enige andere voor het vervoer aangewezen derde. Dit geldt tevens voor deelleveringen of de levering van diensten (of download van digitale content). Indien levering van de artikelen wordt vertraagd door de Afnemer, dan is hij zonder ingebrekestelling in verzuim vanaf het moment dat Bernard heeft aangegeven dat de artikelen gereed zijn voor verzending. Bernard is in dat geval gerechtigd de artikelen voor rekening en risico van de Afnemer op te slaan of deze aan een derde te verkopen. De Afnemer blijft de koopsom, vermeerderd met de rente en kosten (bij wegen van schadevergoeding) verschuldigd, echter in een voorkomend geval verminderd met de netto-opbrengst van de verkoop aan deze derde.

4. PRIJZEN, BETALING EN EIGENDOM

4.1 Alle prijzen zijn netto prijzen (exclusief BTW) in Euro. Additionele kosten, zoals vervoer, zullen afzonderlijk op de Website worden vermeld. De prijzen in de catalogi en/of andere documenten zijn gewaarborgd gedurende de vermelde geldigheidsduur.

Milieubijdrage RECUPEL Het grootste deel van de producten die op elektriciteit werken (op het netwerk, op batterijen of op accu) zijn onderworpen aan deze bijdrage (huishoudapparaten, gereedschap, kantoorautomatisering, etc.). Het bedrag van deze bijdrage verschilt per product. De eco instantie Recupel is met de recyclage hiervan belast. Deze bijdrage wordt bovenop de prijzen, excl. BTW, gefactureerd.

BEBAT Bernard is aangesloten bij de vzw BEBAT (fonds voor het ophalen van batterijen), dat is belast met het recycleren van de gebruikte batterijen en zaklampen. De Bebat bijdrage van € 0,063 per batterij en € 0,08 per lamp wordt op uw factuur aangerekend..

AUVIBEL De Auvibel bijdrage voor de reproductie van geluids- en audiovisuele werken is inbegrepen in de prijzen (van onze catalogus).

4.2 Behalve andersluidende beding op de factuur dient de betaling direct te gebeuren bij bestelling of ontvangst van de factuur en zonder korting:

 • via bankoverschrijving:
 • KBC BC LIMBURG
 • IBAN : BE45 7360 6380 9189
 • BIC : KREDBEBB
 • per Bankkaart: visa - eurocard - mastercard - bancontact

Alle krediet- en debetkaarttransacties worden gedebiteerd bij het ogenblik van de facturering. De betaling met bankkaart gebeurt via de dienst van OGONE//INGENICO Payment Services * volgens een beveiligd procédé (SSL-norm). Een factuur met de product-, vervoer- en additionele kosten wordt samen met de opdrachtbevestiging per email aan het bij ons bekende e-mailadres verstuurt.

4.3 Het eigendom van de artikelen gaat, niettegenstaande de feitelijke aflevering, pas over op Afnemer nadat deze al hetgeen hij krachtens de Overeenkomst aan Bernard verschuldigd is of zal worden, volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen de koopsom, eventuele ingevolge deze voorwaarden of de Overeenkomst verschuldigde toeslagen, rente, belastingen, kosten en schadevergoeding.

4.4 Voordat het eigendom van de artikelen op de Afnemer is overgegaan, is deze niet gerechtigd de artikelen te vervreemden, te verhuren of in gebruik te geven, te verpanden of anderszins te bezwaren.

4.5 Indien en zolang Bernard eigenaar van de artikelen is, zal de Afnemer Bernard onmiddellijk schriftelijk op de hoogte stellen wanneer de artikelen in beslag (dreigen te) worden genomen of anderszins aanspraak wordt gemaakt op (enig onderdeel van) de artikelen. Bovendien zal de Afnemer op Bernard' eerste verzoek Bernard mededelen waar de artikelen zich bevinden en, indien gewenst, Bernard toegang verschaffen tot de artikelen.

4.6 Bij beslag op (een deel van) de artikelen, (voorlopige) surseance van betaling of faillissement van de Afnemer, zal de Afnemer onmiddellijk de beslag leggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de (eigendoms-)rechten van Bernard.

4.7 Indien en voor zover de Afnemer de overeengekomen prijs voor de geleverde artikelen niet heeft betaald, is de Afnemer, indien hij de door Bernard geleverde artikelen aan een derde heeft doorgeleverd, verplicht op het eerste verzoek van Bernard alle noodzakelijke medewerking te verlenen aan de vestiging van een pandrecht ten behoeve van Bernard op alle vorderingen van de Afnemer op die derde uit hoofde van die doorlevering, zulks onverminderd de overige rechten van Bernard uit hoofde van de Overeenkomst of de wet.

4.8 Weest u zich ervan bewust dat u direct voor bestelde producten dient te betalen indien u kiest voor betaling via creditcard. Voor bestellingen via haar Website heeft Bernard om dit op een beveiligde manier door Ogone SAS/INGENICO Payment Services, 5 Rue de Rochechouart, (75009) Parijs, Frankrijk ("Ogone") te laten verrichten, die voldoet aan alle standaarden van de PCI ("Payment Card Industry"). De betaling zal niet via Stapels, maar via de website van Ogone verlopen. Creditcardinformatie zal niet aan Bernard worden verstrekt en de betaling zal enkel geschieden onder voorwaarde dat u akkoord gaat met de algemene voorwaarden van Ogone, omdat voor de uitvoering van de betaling een afzonderlijke overeenkomst tussen u en Ogone wordt aangegaan. Zorgt u ervoor dat u kunt instemmen met Ogone's algemene voorwaarden voordat u kiest voor betaling via creditcard. Indien u kiest voor levering aan een ander adres dan het adres waarop uw creditcard staat geregistreerd, kan het zijn dat Bernard eerst uw gegevens moeten verifiëren voordat de bestelling wordt geaccepteerd en afgerond.

4.9 Bernard behoudt zich het recht voor om solvabiliteitsgaranties te vragen, zelfs tijdens de uitvoering van een bestelling. Als Bernardernstige twijfels heeft over de solvabiliteit van de Afnemer of als die laatste de gevraagde garanties niet kan leveren, dan heeft Bernard het recht om de betaling vooraf te eisen of zijn prestatie of levering op te schorten.

5. GARANTIE/KLACHTEN

5.1 Indien Bernard artikelen aan de Afnemer levert die Bernard van diens toeleveranciers heeft verkregen, geldt de inhoud en omvang van de garantie, de garantietermijn en de (overige) garantievoorwaarden zoals gesteld door die toeleveranciers. Bernard is nimmer tot een verdergaande garantie ten opzichte van de Afnemer gehouden dan die waarop Bernard ten opzichte van die toeleveranciers aanspraak kan maken. Voor Bernard ' eigen merkartikelen gelden de garantievoorwaarden als weergegeven in artikel 5.2 tot 5.9 van deze Voorwaarden.

5.2 De producten die op onze site zijn verkocht zijn gedekt door een wettelijke waarborg van ten minste 2 jaar. Indien de Afnemer een beroep doet op een wettelijke of door Bernard gegeven garantie, dient de Afnemer zo spoedig mogelijk na ontdekking doch uiterlijk binnen veertien (14) dagen na ontvangst van het product, of indien het een verborgen gebrek betreft binnen 14 dagen nadat ontdekking voor het eerst mogelijk was, Bernard schriftelijk te informeren over het gebrek, bij gebreke waarvan Afnemer geen rechten meer kan ontlenen aan de garantie. Voor wat betreft klachten inzake aan houdbaarheid gebonden artikelen (zoals bijvoorbeeld levensmiddelen) dient betreffende klacht binnen 48 uur na aflevering gemeld te worden. Aan het in behandeling nemen van een klacht kan Afnemer geen rechten ontlenen.

5.3 De garantie op Bernard' eigen merkartikelen houdt in dat artikelen met uitzondering van toebehoren (voedingskabels, flexibele verbindingen), die materiaal- en/of constructiefouten vertonen, binnen de garantietermijn gratis worden gerepareerd of worden vervangen, een en ander ter discretie van Bernard. Indien reparatie of vervanging, gezien de kosten, redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Bernard als uiterste remedie de koopprijs restitueren.

5.4 Na melding van een gebrek dient de Afnemer Bernard in staat te stellen het desbetreffende product te onderzoeken. Inspectie naar het defecte product geschiedt op de plaats waar het product zicht bevindt of ten kantore van Bernard, een en ander ter discretie van Bernard. Kosten voor het retourneren van het product zijn voor rekening van Bernard. Indien de klacht echter niet gegrond blijkt, dient Afnemer de kosten voor de retourzending te dragen.

5.5 Afnemer dient Bernard een redelijke termijn te gunnen om het onderzoek te verrichten en het product te repareren, te vervangen, of de koopprijs te restitueren.

5.6 De garantietermijn is afhankelijk van het artikel en wordt door Bernard per product (soort) bepaald. Een aldus vervangen c.q. teruggenomen (onderdeel van een) product wordt (weer) eigendom van Bernard en dient bij Bernard te worden ingeleverd.

5.7 Buiten de garantie vallen gebreken aan de goederen die zijn ontstaan als gevolg van normale slijtage, of door enige van buiten afkomende oorzaak, zoals bijvoorbeeld schades ontstaan tijdens transport door Afnemer, verkeerd of onzorgvuldig gebruik, of indien zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bernard enige (herstel)werkzaamheden of wijzigingen aan het artikel zijn verricht c.q. aangebracht, tenzij deze werkzaamheden of wijzigingen inherent zijn aan het in gebruik nemen van het artikel.

5.8 Indien Bernard onder de garantie materiaal- en/of constructiefouten heeft doen herstellen, het desbetreffende artikel heeft vervangen, of de koopprijs heeft gerestitueerd, is zij ter zake van haar garantieverplichtingen volledig gekweten en zal Bernard niet tot enige verdere (schade)vergoeding zijn gehouden.

5.9 Na het constateren van enig gebrek is Afnemer verplicht om na het gebruik, de bewerking, verwerking en/of installatie van de betreffende artikelen onmiddellijk te doen staken en voorts om het redelijkerwijs mogelijke te doen en te laten ter voorkoming van verdere schade.

5.10 U kunt voor sommige producten uit de catalogus kiezen voor een aanvullende garantie van 3 jaar. U heeft hierdoor recht op een hersteldienst 24/72 uur. Indien deze termijn niet wordt gehaald, heeft u recht op uitlening of vervanging. Het te herstellen artikel wordt bij u opgehaald en teruggebracht. De aanvullende garantie wordt van kracht op de dag van de aankoop van het product.

6. AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

6.1 Bernard is nimmer aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade van de Afnemer of een derde, waaronder mede begrepen gevolgschade, immateriële schade, bedrijf- of milieuschade.

6.2 Bernard voldoet aan de eisen zoals gesteld in de warenwetregeling levensmiddelen. Bernard is niet aansprakelijk voor transport van levensmiddelen, of gevolgen daarvan, door de Afnemer, ook niet als vervoer geschiedt met behulp van door Bernard geleverd materiaal.

6.3 De aansprakelijkheidsuitsluiting als genoemd in artikel 6.1 en 6.2 van deze Voorwaarden is niet van toepassing indien de schade bij Afnemer is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Bernard of haar leidinggevend personeel.

6.4 Tenzij de schade is veroorzaakt door opzet/grove schuld van Bernard zal Afnemer Bernard vrijwaren tegen alle aanspraken van derden, direct of indirect verband houdende met (het gebruik van) de producten en zal hij Bernard alle schade, waaronder begrepen (juridische) adviseurskosten, vergoeden die Bernard lijdt als gevolg van dergelijke aanspraken.

6.5 Afnemer is verplicht het oplopen van verdere of andere schade, voor zover redelijkerwijs mogelijk, te beperken.

6.6 Voor zover wettelijk toegestaan is de verjaringstermijn voor het instellen van schadevorderingen tegen Bernard beperkt tot aan (1) jaar.

7. RUILEN/ANNULEREN

7.1 U heeft het recht uw bestelling te annuleren of te ruilen binnen een termijn van 30 dagen (8 dagen voor technische producten : elektrisch en elektronisch) nadat u, of een derde door u aangewezen partij niet zijnde de vervoerder, de producten heeft ontvangen. Uw beslissing om de overeenkomst te annuleren moet middels een duidelijke (schriftelijke) verklaring (bijvoorbeeld via een brief, email of telefoon) aan ons: Bernard bv, t.a.v. Afdeling Customer Service, Ringlaan 39, (B-1853) Strombeek - Bever, België, Tel.: 056/840.845, Fax: 056/840.890, E-Mail: info@bernard.be worden kenbaar gemaakt, welke uiterlijk op de laatste dag van de herroeppingstermijn dient te worden verstuurd.

7.2 Wanneer u bij de bestelling voor de waarborg "Absolute veiligheid" kiest, beschikt u over een termijn van 60 dagen om uw bestelling te annuleren of ruilen. De producten in kwestie worden in dat geval volledig terugbetaald of geruild, of u ontvangt een creditnota. Enkel de prijs van het gekochte product of van de gekochte producten zal worden terugbetaald of het voorwerp uitmaken van een creditnota. De organisatie en kosten voor het transport (terugname van de producten) of het ruilen vallen dan ten laste van Bernard. De waarborg "Absolute veiligheid" bedraagt 2,9% van het totaal excl. BTW van uw bestelling van € 1,50 tot € 200 en voor bestellingen hoger dan € 200 excl. BTW wordt een vast bedrag van € 7,90 excl. BTW gerekend.

7.3 Bernard is alleen gehouden een verzoek tot ruilen of annulering van de bestelling te honoreren indien de Afnemer binnen deze periode het verzoek indient en tegelijkertijd overlegt:

 • kassabon/betalingsbewijs of aankoopnota, dan wel in geval van rembours de vrachtbrief van het gekochte artikel;
 • het ongebruikte en onbeschadigde, complete product;
 • de oorspronkelijke, onbeschadigde verpakking van het product;
 • het complete niet ingevulde garantiebewijs.

7.4 U heeft geen recht op annulering of ruilen van de bestelling bij:

 • afgeprijsde producten of producten die onderdeel zijn van een promotionele actie (voucher, actie, promotie, etc.)
 • producten die uit de oorspronkelijke verpakking zijn gehaald;
 • volgens specificaties van de Afnemer vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de Afnemer, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 • producten die snel bederven of die een beperkte houdbaarheid hebben;
 • producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
 • audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 • kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van een overeenkomst voor de geregelde levering van dergelijke publicaties;
 • (producten met) digitale inhoud die niet op een materiële drager
 • is geleverd.

7.5 Indien u een beroep doet op uw recht tot het ruilen of annuleren van de bestelling, dienen de betreffende producten met alle geleverde toebehoren onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat u aan ons kenbaar heeft gemaakt de bestelling te willen ruilen of annuleren, in ons bezit te zijn. Na overleg met de afdeling Customer Service kan worden overeengekomen dat Bernard de producten (kosteloos) ophaalt, of deze kunnen worden afgeleverd bij een Bernard vestiging, danwel dat u de producten dient terug te zenden. Indien u besluit de producten zelf te retourneren, zijn de kosten voor retour voor uw eigen rekening.

7.6 Bernard is niet gehouden gekochte producten te ruilen, indien het artikel, naar het oordeel van Bernard, gebruikt of beschadigd is, of enige verandering heeft ondergaan.

8. VERZUIM/ONTBINDING

8.1 Indien de Afnemer, niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit enige Overeenkomst of deze Voorwaarden mocht voortvloeien, is de Afnemer zonder ingebrekestelling in verzuim en is Bernard gerechtigd:

 • de uitvoering van die Overeenkomst en direct daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, totdat betaling voldoende zeker is gesteld.
 • de Overeenkomst en direct daarmee samenhangende overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat Bernard tot enige schadevergoeding is gehouden en onverminderd de aan Bernard verder toekomende rechten.

8.2 In geval van (voorlopige) surseance van betaling of faillissement van de Afnemer, staking of liquidatie van het bedrijf van de Afnemer, zullen alle Overeenkomsten met de Afnemer van rechtswege zijn ontbonden, tenzij Bernard de Afnemer binnen een redelijke tijd meedeelt nakoming van (een deel van) de betreffende overeenkomst(en) te verlangen, in welk geval Bernard zonder ingebrekestelling gerechtigd is de uitvoering van de betreffende overeenkomst(en) op te schorten, totdat betaling voldoende zeker is gesteld, onverminderd de aan Bernard verder toekomende rechten.

8.3 In elk van de in artikel 8.1 en 8.2 van deze Voorwaarden genoemde gevallen zijn alle vorderingen van Bernard op de Afnemer onmiddellijk en in hun geheel opeisbaar, is de Afnemer gehouden tot onmiddellijke teruggave van de artikelen en heeft Bernard het recht om de terreinen en gebouwen van de Afnemer te betreden teneinde die artikelen in bezit te nemen.

9. PRIVACY

9.1 Bij het gebruik van onze Website, het plaatsen van een order, en/of het uitvoeren van een Overeenkomst, kan Bernard gebruik maken van uw persoonlijke informatie. Klik op de volgende link voor meer informatie over ons Privacy Beleid.

10. COMMERCIELE EMAILS

10.1 Wanneer u zich op onze website registreert, kunt u er voor kiezen om promotionele e-mails te ontvangen. Op een later moment kunt u zich weer op elk moment afmelden (opt-out) voor het ontvangen van promotionele e-mails door op de link onderaan de e-mails te klikken, of uw account instellingen op de Website te wijzigen. Het kan enkele dagen duren voordat uw afmelding is verwerkt. U zult dan geen promotionele e-mails meer ontvangen totdat u uw instellingen weer hebt gewijzigd.

11. OVERMACHT

11.1 Indien Bernard door een niet-toerekenbare tekortkoming (overmacht) niet aan haar verplichtingen jegens de Afnemer kan voldoen, worden de verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Bernard onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Afnemer geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van Bernard kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst ook te voorzien was. Tot die omstandigheden worden ook gerekend: staking, uitsluiting, brand, machinebreuk, stagnatie of andere problemen bij de productie door Bernard' toeleveranciers en/of maatregelen van enige overheidsinstantie, alsmede het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning.

11.2 Indien enige overmachtstoestand twee maanden of langer heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de Overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

12. RECHTSKEUZE EN BEVOEGDE RECHTER

12.1 Op de Overeenkomst en deze Voorwaarden is Belgisch recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) is uitgesloten.

12.2 Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst of deze voorwaarden zullen, voor zover niet andere door de wet dwingend voorgeschreven, zijn onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter te Brussel, met dien verstande dat Bernard het recht heeft vorderingen, al dan niet gelijktijdig, tegen de Afnemer aanhangig te maken bij andere (rechterlijke) instanties, die bevoegd zijn van dergelijke vorderingen kennis te nemen.

13. OVERIGE BEPALINGEN

13.1 Alle kosten, gerechtelijk en/of buitengerechtelijk, die Bernard moet maken als gevolg van niet nakoming van de verplichtingen uit de Overeenkomst, of welke relatie dan ook met Afnemer, zijn geheel voor rekening van Afnemer. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op ten minste 15% van de hoofdsom en rente, onverminderd het recht van Opdrachtnemer de werkelijke buitengerechtelijke kosten die dit bedrag te boven gaan, te vorderen.

13.2 Het niet direct afdwingen van enig recht of bevoegdheid van Bernard zal de rechten en bevoegdheden van Bernard onder deze Overeenkomst niet beïnvloeden of beperken. Afstand van recht van enige bepaling of voorwaarde in de Overeenkomst zal uitsluitend van kracht zijn indien deze schriftelijk is gedaan.

13.3 Zonder uitdrukkelijke toestemming van Bernard is het Afnemer niet toegestaan (enige verplichting uit) de Overeenkomst over te dragen aan derden. Bernard is gerechtigd aan deze toestemming voorwaarden te verbinden

13.4 Indien een of meer bepalingen van deze Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig blijken te zijn, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht en komt aan de desbetreffende bepaling wat betreft de inhoud en strekking in elk geval een zoveel mogelijk overeenkomstige werking toe.

13.5 Bernard heeft het recht deze Voorwaarden van tijd tot tijd aan te passen, bijvoorbeeld naar aanleiding van veranderingen in de markt, de technologie, betaalmogelijkheden, wetgeving en de mogelijkheden van ons systeem. Uw Overeenkomst met ons wordt beheerst door de Voorwaarden die ten tijde van de betreffende bestelling van toepassing waren, of indien Bernard u nadien van de wijziging op de hoogte brengt doch voordat de orderbevestiging is verzonden en u in zo'n geval niet binnen zeven (7) dagen na ontvangst van het bericht heeft laten weten dat u niet met de wijziging van de Voorwaarden akkoord gaat.

Artikel 14. Informatica en vrijheden

14.1 De informatie verzameld en geregistreerd door BERNARD is bedoeld voor het beheer van de klantenaccount. Ze kunnen echter worden overgedragen aan commerciële partners en/of onderaannemers van BERNARD voor management, commerciële prospectie, marketing en statistische studies.

Evenzo kan BERNARD aan zijn verzendingen commerciële documentatie toevoegen van andere bedrijven voor het verzenden van reclamecampagnes met betrekking tot producten en diensten die de klant kunnen interesseren.

Als de klant dergelijke aanbiedingen niet wenst te ontvangen, volstaat het hem om naar het hierboven vermelde adres te schrijven of een e-mail te sturen naar info@bernard.be of wanneer deze aanbiedingen per e-mail worden verzonden, kan de klant rechtstreeks op de link voor afmelden klikken.

In overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de toepasselijke lokale wetgeving inzake gegevensbescherming die deze tekst aanvult, heeft de klant te allen tijde recht van toegang, ondervraging, rectificatie, annulering, beperking, profilering, verzet, overdraagbaarheid en post mortem van de persoonsgegevens die hem betreffen onder de voorwaarden voorzien door de wet en de geldende regelgeving. Hiervoor volstaat het voor de klant een brief te schrijven met vermelding van zijn identiteit naar Bernard bv, - Catalogus BERNARD, Gustave Fachedreef 1 - 7700 Moeskroen, België, of een e-mail te sturen naar info-privacybeleid@bernard.be

De gegevens met betrekking tot de klanten worden bewaard voor de duur van de klantrelatie en langer indien nodig voor zover noodzakelijk om aan elke wettelijke verplichting te voldoen. De gegevens worden opgeslagen op een server die beheerd wordt door een Europese dienstverlener, die de klant uitdrukkelijk aanvaardt. Voor meer informatie over ons beleid om uw persoonsgegevens te beschermen, raadpleeg ons privacy beleid op onze site.

Met het oog op de opleiding van klantenadviseurs en de kwaliteitscontrole van de verstrekte informatie, informeert BERNARD de klant dat telefoongesprekken kunnen worden geregistreerd en deel kunnen uitmaken van een tevredenheidsonderzoek. Een mondelinge vermelding bij het begin van het telefoongesprek informeert de klant over het bestaan van de bandopname, de identiteit van de verwerkingsverantwoordelijke, het doel en de rechten op toegang, rectificatie en verzet.

14.2 Cookies: wanneer de klant de website bezoekt, verzamelt de website van BERNARD uit de software geactiveerd door de computer van de klant (cookies), gegevens zoals de datum, de pagina's die bekeken worden, de duur van het bezoek of het IP-adres van de computer, de toegangsprovider, de web browser, de link die tot deze raadpleging heeft geleid, enz. Met deze verzameling kan BERNARD de ergonomie van haar site verbeteren en de effectiviteit van haar partnerschappen vergroten. De klant kan deze verzameling verhinderen door deze functie in zijn browser uit te schakelen. Zelfs als deze functie is uitgeschakeld, behoudt de klant de mogelijkheid om toegang te krijgen tot de website van BERNARD. Voor meer informatie over het gebruik van cookies, raadpleeg ons cookie beleid op onze site.

Versie bijgewerkt op 17 april 2018